Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Φόρμα υποβολής για αξιολόγηση παρεχόμενων υπηρεσιών από τρίτους προς το ίδρυμα - Παρατηρήσεις - Παράπονα

Πληκτρολογήστε έναν σύντομο τίτλο
Πληκτρολογήστε το περιεχόμενο του μηνύματός σας
Η πληκτρολόγηση απαιτείται για να αποτραπεί η αυτοματοποιημένη υποβολή της φόρμας